Jar 2020

07.04.2020
Manažér ako mentor a kouč
Cieľom programu nie je vychovať z manažérov kvalifikovaných mentorov a koučov "na plný úväzok", ale naučiť ich aplikovať vo svojej práci prvky mentora a aj kouča.
07.04.2020
23.04.2020
Time management 2.0
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity a zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi, tak ako aj na prácu s mentálnym nastavením.
23.04.2020
05.05.2020
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
05.05.2020
21.05.2020
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť výkon svojho tímu efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní.
21.05.2020
04.06.2020
Budovanie mentálnej sily
Počas tréningu vám predstavíme techniky a nástroje, ktoré vám pomôžu zvyšovať svoju psychickú kondíciu a schopnosť efektívne narábať s energiou.
04.06.2020
23.06.2020
Growth Mindset alebo Nastavenie na rast vs. fixné nastavenie
Počas workshopu sa dozviete, ako správne lídersky dosiahnuť, aby si podriadení osvojili prístup zameraný na riešenia a nastavili sa na rast.
23.06.2020

Už prebehlo

27.09.2019
Time management 2.0
Tréning je zameraný na zvýšenie osobnej efektivity a na zlepšenie sa v narábaní s časom a zdrojmi.
27.09.2019
26.11.2019
Agilný manažment z ľudskej stránky
Účastníci pochopia, prečo rozhodujúci aspekt úspechu agilnej transformácie spočíva v ľuďoch: v ich motivácii, komunikácii, tímovej práci a leadershipe.
26.11.2019
23.10.2019
Vyjednávanie
Účastníci sa naučia, ako zvoliť vhodnú stratégiu vyjednávania a získajú potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu pri v dosahovaní úspechu vo vyjednávaní.
23.10.2019
23.03.2020
Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie
Cieľom tréningu je rozšíriť zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť a hlavne predchádzať konfliktom na pracovisku.
23.03.2020
17.10.2019
Radical Candor
Účastníci pochopia princípy „radical candor“ ako aj potrebu prispôsobiť spätnú väzbu rozdielnym osobnostným typom podriadených/kolegov.
17.10.2019
13.11.2019
Budovanie samoriadiacich tímov
Na poldňovom workshope sa pozrieme na zavádzanie kultúry vysokej samostatnosti a samoriadenia do tímov - od malých agilne riadených firiem až po tímy vo veľkých korporáciách.
13.11.2019
05.12.2019
Growth Mindset alebo Vytváranie pozitívnej kultúry v tímoch
Počas workshopu sa dozviete, ako správne lídersky dosiahnuť, aby si podriadení osvojili prístup zameraný na riešenia a nastavili sa na rast.
05.12.2019
05.03.2020
Ako vybrať správneho človeka?
Osvojte si behaviorálnu metódu vedenia rozhovoru, ale aj techniky kladenia otázok a interpretácii odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, ktoré vám pomôžu k efektívnemu uzavretiu pohovoru.
05.03.2020
04.10.2019
Piliere leadershipu
Účastníci sa naučia, ako riadiť svoj tím efektívne tak, aby aj organizácia, aj zamestnanci boli spokojní a líder nemal na svojich pleciach nezvládnuteľnú ťarchu a nesmeroval k burnoutu.
04.10.2019