Ochrana osobných údajov
Naša spoločnosť pri spracúvaní a ochrane osobných údajov svojich klientov vychádza zo zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). Osobné údaje spracováva priamo naša spoločnosť, teda:
Názov spoločnosti: Maxman Consultants, spol. s r.o.
Sídlo: Trenčianska 686/20,821 09 Bratislava
IČO: 31379842
Štatutárny zástupca: Mgr. Lukáš Bakoš, PhDr. Peter Benkovič
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 7616/B

Pri návšteve nášho webu
Pri návšteve našej webovej stránky spoločnosť Maxman Consultants prostredníctvom našich serverov z bezpečnostných dôvodov uchováva spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových stránok, ktoré u nás navštívite, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému, ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. Tieto údaje nám zároveň slúžia na naše interné štatistické analýzy, prostredníctvom ktorých dokážeme skvalitňovať naše služby a funkčnosť samotného webu a serverov. Za týmto účelom využívame služby Cookies. Doplnkové osobné informácie ako meno, adresa, telefónne miesto alebo e-mailová adresa sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. prostredníctvom kontaktného formulára, registrácie, plnenia zmluvy alebo priamej požiadavky zaslanej na náš email. V takomto prípade od Vás požadujeme len nevyhnutné údaje potrebné na úspešné vybavenie požiadavky, otázky či samotnej registrácie.

Súbor cookies
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Naše webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení pre lepšie prispôsobenie reklám, záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookies? Používanie súborov cookie je možné i odmietnuť a nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

E-mail marketing
E-mailové marketingové informácie o našej spoločnosti a nami plánovaných akciách Vám zasielame iba na základe Vášho výslovného súhlasu. Ten môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením na emailovú adresu info@maxman-consultants.com alebo na korešpondenčnú adresu Maxman Consultants, spol. s r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava.
Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
Ako sme uviedli vyššie, naša spoločnosť Maxman Consultants postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:
•    súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
•    plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
•    oprávnený záujem prevádzkovateľa
•    plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona – pri uchovaní údajov o Vás a Vám dodaných službách v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Súhlas dotknutej osoby
Každý návštevník nášho webu alebo klient využívajúci služby našej spoločnosti (ďalej len dotknutá osoba) dáva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu či poskytovaných služieb. Spoločnosť Maxman Consultants, spol. s r.o. považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a rešpektuje práva i požiadavky svojich klientov s nimi spojené.
Dotknutá osoba dáva súhlas samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju, pričom ho môže kedykoľvek zrušiť, a to individuálne na každý jeden účel.
Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.
Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a prenos údajov do tretích krajín
Naša spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje a neposkytuje tretím stranám bez výslovného súhlasu dotknutých osôb (ak platné zákony Slovenskej republiky a EÚ neprikazujú inak, prípadne nejde o nariadenie súdu či iného štátneho dozoru). Prenos osobných údajov v do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií spoločnosť nevykonáva.

Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb
Doba je stanovená podľa konkrétneho účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.
Konkrétne doby uchovania stanovuje interný predpis spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archivácií.
Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to iba na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.
Spoločnosť zabezpečuje spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov a povinnosti spoločnosti
Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo:
•    na prístup k vlastným osobným údajom;
•    na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
•    na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
•    kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
•    namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
•    na prenosnosť osobných údajov;
•    obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
•    podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu;
•    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
•    zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu;
•    právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí v súvislosti so spracovaním osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@maxman-consultants.com alebo na korešpondenčnej adrese Maxman Consultants, spol. s r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava.
Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť zaslanú dotknutou osobou najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu. Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby. Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov a boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.